Specializētie līdzekļi - Grunts INTERIOR

Grunts INTERIOR Dziļas piesūcināšanas grunts iekšdarbiem

Informācija

  • Produkts paredzēts lietošanai iekšdarbos
  • Glabāt temperatūrā, kas nav zemāka par +5ºC
  • Šķaidīšanai un instrumentu tīrīšanai izmantojams ūdens
  • Pieļaujama krāsošana ar pulverizātoru
  • Pieļaujama krāsošana ar otu
  • Pieļaujama krāsošana ar rullīti
  • Žūšanas laiks 1 h
  • Fasejums 10 l, 1 l, 5 l
  • Patēriņš 4÷10 m²/l
Grunts INTERIOR paredzēta tādu porainu minerālo virsmu kā apmetums, betons, ķieģeļi, kā arī reģips, neglazētas flīzes u.c. gruntēšanai iekšdarbos pirms to krāsošanas ar ūdens dispersiju krāsām. Piemērots lietošanai telpās ar paaugstinātu mitrumu (vannas istabās, vannas istabās utt.). Grunti raksturo laba iesūkšanās spēja. Uzlabojas nākošo krāsu kārtu adhēzija pret krāsojamo virsmu, samazinas krāsu patēriņš.
 
LIETOŠANA:
 
Grunts INTERIOR ir gatava lietošanai; tās atšķaidīšana nav nepieciešama. Uzklāj uz tīrām sausām virsmām ar otu, veltnīti vai pulverizatoru 1 - 2 kārtās. Patēriņš atkarībā no virsmas stāvokļa – 4-10 m2/l. Ja gaisa un krāsojamās virsmas temperatūra ir +20°C un gaisa mitrums nepārsniedz 80%, tad nākošās kārtas uzklāšanu var veikt pēc 0,5 - 1 stundas, rēķinoties ar virsmas uzsūkšanas spēju. Minimāli nepieciešamā gaisa un krāsojamās virsmas temperatūra - ne zemāka par +5°C, bet gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 85%. Šādos apstākļos jārēķinas ar garāku žūšanas laiku. Krāsošanas instrumentu mazgāšanai lietot ūdeni ar ziepēm. Glabāt cieši noslēgtā tarā temperatūrā virs +5°C.
 
DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBAS BRĪDINĀJUMI:
 
Sargāt no bērniem.  Izvairīties ieelpot izgarojumus/smidzinājumu. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura / tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur  5-hlor-2-metil-4- izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-4- izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījumu. Var izraisīt alerģisku reakciju. ES valstīs pieļaujamā GOS satura maksimālā robežvērtība šim produktam (kat. A/h): 30 g/l (2010). Maksimālais GOS saturs produktā – 10 g/l.
 

Jūs pierakstījāties mūsu jaunumiem.