Specializētie līdzekļi - ANTISEPTIZĒJOŠS UN DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS

ANTISEPTIZĒJOŠS UN DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS .

Informācija

  • Fasejums 0.5 l

Antiseptisks un dezinficējošs līdzeklis (sprejs) virsmu apstrādei. Izmantojams telpās ekspluatējamu virsmu dezinfekcijai. Īpaši piemērots lietošanai telpās ar paaugstinātu mitrumu, kurās ir labvēlīga vide mikroorganismu attīstībai. Dezinficē apstrādājamās virsmas novēršot  pelējuma, baktēriju, sēnīšu un ūdensaugu attīstību. Produkts ir šķidrums priekš сilvēka dezinfekcijas vajadzībām, pēc nepieciešamības. Produkts paredzēts profesionāļiem un plašai sabiedrībai.

Lietošanas instrukcija. Pirms apstrādes no apstrādājamās telpas aizvākt pārtiku un dzīvnieku barību. Izsmidziniet šķīdumu uz virsmas.

Neizsmidzināt uz cilvēkiem! Bērni un dzīvnieki var uzturēties apstrādātajās telpās tikai pēc pilnīgas virsmas nožūšanas. 

Uzglabāšana. Glabāt blīvi noslēgtā tarā labi ventilējamā vietā temperatūrā ne zemākā par 0°C. Neuzglabāt kopā ar pārtikas produktiem vai dzīvnieku barību.

Satur biocīdu: Alkil (C12-16) dimetilbenzilamonija hlorīds (ADBAC/BKC (C12-16))  (CAS 68424-85-1)– ne vairāk par 0,09 %. Inventarizācijas numurs: LV26032020/2530.

Sargāt no bērniem. Izmantot aizsargcimdus, acu aizsarglīdzekļus / sejas aizsarglīdzekļus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar TOKSIKOLOĢISKO CENTRU vai speciālistu, ja jums ir slikta pašsajūta. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt viņam pilnīgu mieru elpošanai ērtā stāvoklī.  SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalot acis ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot acis. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Jūs pierakstījāties mūsu jaunumiem.