Specializētie līdzekļi - Dezinfekcijas līdzeklis virsmām

Dezinfekcijas līdzeklis virsmām .

Informācija

  • Fasejums 1 l, 3 l

Antiseptisks un dezinficējošs līdzeklis virsmu apstrādei (šķīdums). Izmantojams telpās ekspluatējamu virsmu dezinfekcijai. Īpaši piemērots lietošanai telpās ar paaugstinātu mitrumu, kurās ir labvēlīga vide mikroorganismu attīstībai. Dezinficē apstrādājamās virsmas novēršot  pelējuma, baktēriju, sēnīšu un ūdensaugu attīstību. Produkts paredzēts profesionāļiem un plašai sabiedrībai.

Lietošanas instrukcija. Pirms apstrādes no apstrādājamās telpas aizvākt pārtiku un dzīvnieku barību. Izsmidziniet šķīdumu uz virsmas. Līdzekļa žūšanas laiks (20±2)°C temperatūrā – ne vairāk par 20 minūtēm. Tomēr apstrādājot stipri porainas virsmas žūšanas laiks var pagarināties atkarībā no apstrādājamās virsmas struktūras.

Bērni un dzīvnieki var uzturēties apstrādātajās telpās tikai pēc pilnīgas virsmas nožūšanas. 

Uzglabāšana. Glabāt blīvi noslēgtā tarā labi ventilējamā vietā temperatūrā ne zemākā par 0°C. Neuzglabāt kopā ar pārtikas produktiem vai dzīvnieku barību.

Satur biocīdu Alkil (C12-16) dimetilbenzilamonija hlorīds (ADBAC/BKC (C12-16))  (CAS 68424-85-1)– ne vairāk par 0,4 %. Inventarizācijas numurs: LV26032020/2529.

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā].SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Jūs pierakstījāties mūsu jaunumiem.