Speciali produkcija - Gruntas INTERIOR

Gruntas INTERIOR Giliai prasiskverbiantis gruntas vidaus darbams

Informacija

  • Gaminys skirtas vidaus darbams
  • Gaminį laikyti aukštesnėje nei +5°С temperatūroje
  • Medžiagas skieskite ir įrankius plaukite vandeniu
  • Galima purkšti beoriu purkštuvu
  • Galima dažyti teptuku
  • Galima dažyti voleliu
  • Džiūvimo trukmė 1 val.
  • Pakuotė 10 l, 1 l, 5 l
  • Sunaudojimas 4÷10 m²/l

Gruntas INTERIOR skirtas gruntuoti tokiems poringiems mineraliniams paviršiams kaip tinkas, betonas, plytos, o taip pat gipso kartono plokštės, neglazūruotos plytelės ir pan. prieš dažant juos vandens dispersijos dažais patalpų viduje. Tinka naudoti patalpose, kuriose yra daug drėgmės (vonios kambariuose, vonios kambariuose ir kt.).Gruntas pasižymi aukštu prasiskverbimu. Gruntuotas paviršius pasižymi gera adhezija su dažais, sumažėja dažų sunaudojimas.

NAUDOJIMAS:

Gruntas INTERIOR paruoštas naudojimui, papildomai skiesti nereikia. Gruntuojama 1-2 sluoksniais teptuku, voleliu ar pulverizatoriumi. Priklausomai nuo paviršiaus būklės sunaudojama 4–10 m²/l. Esant +20°С temperatūrai ir oro drėgmei nedidesnei kaip 80% kitą sluoksnį galima dažyti po 0,5-1 val. atsižvelgiant į paviršiaus sugeriamąją gebą. Būtina minimali paviršiaus temperatūra +5°С prie santykinės oro drėgmės ne didesnė už 85%. Prie tokių sąlygų reikia atsižvelgti į džiūvimo trukmės pailgėjimą. Darbo įrankiai plaunami vandeniu su muilu. Laikyti sandariai uždarytoje taroje aukštesnėje už +5°С temperatūroje.

DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA:

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti garų/ aerozolio. PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle]. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Turinį/ talpyklą išpilti sutinkamai su vietiniais  reikalavimais. Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) mišinys. Gali sukelti alerginę reakciją. Šiam gaminiui EB šalyse (kat. A/h) leistinas LOJ lygis: 30 g/l (2010). Maks. LOJ kiekis produkte 10 g/l.

Jūs užsisakėte mūsų siuntą.