Luboms - COLOR TEST

COLOR TEST Spalvos testas

Informacija

  • Medžiagas skieskite ir įrankius plaukite vandeniu
  • Galima dažyti teptuku
  • Galima dažyti voleliu
  • Džiūvimo trukmė 1 val.
  • Pakuotė 0.45 l

Spalvos testas įgalina patikrinti nedidelio plotelio spalvą  ir padaryti teisingą pasirinkimą, prieš dažant visą paviršių. Jūs galėsite geriau įsivaizduoti, kaip tos ar kitos spalvos fonas atrodys jūsų namo interjere.Dažai skirti dažyti tinkuotoms, betono, medinėms, plytinėms bei gipso sienoms ir luboms patalpų su didele eksploatacine apkrova viduje, pvz. gyvenamųjų namų, ofisų, visuomeninės paskirties ir pan., o taip pat nelygaus paviršiaus akrilo ir stiklo pluošto tapetams. Tinka ypatingai drėgnų patalpų, pvz. vonios, tualeto kambarių ir pan. apdailos darbams. Išdžiuvę suformuoja matinę dangą, pasižyminčią nedideliu šilkiniu blizgesiu, ir atsparią plovimui.

NAUDOJIMAS:

A bazės dažus galima naudoti baltus arba tonuoti šviesiomis spalvomis; C bazės dažus galima tonuoti tamsiomis spalvomis.  Prieš naudojant dažus būtina išmaišyti ir, jei reikia, atskiesti iki tam tikro darbinio klampumo. Dažai tepami teptuku, voleliu arba purkštuvu 2 sluoksniais esant ne žemesnei nei +5ºC aplinkos oro ir dažomo paviršiaus temperatūrai.Paviršius gruntuoti galima ir dažais atskiedus juos vandeniu iki 10% tūrio. Dažų džiūvimo laikas (+20ºC) – 1 valanda. Sąnaudos tepant 1 sluoksniu 5 m2 iš 0,45l. Dažus saugokite sandariai uždarytoje talpoje aukštesnėje nei +5ºC temperatūroje.

DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA:

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti garų/aerozolio. PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Turinį/talpyklą išpilti sutinkamai su vietiniais  reikalavimais.Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) mišinys. Gali sukelti alerginę reakciją. Šiam gaminiui EB šalyse (kat. A/a) leistinas LOJ lygis: 30 g/l (2010). Max.LOJ kiekis produkte 30 g/l.

Jūs užsisakėte mūsų siuntą.