Mineraliniams fasadams - FASOLITE ROOF

FASOLITE ROOF Atmosferai atsparūs stogų dažai

Informacija

  • Gaminį galima spalvinti
  • Gaminys skirtas lauko darbams
  • Medžiagas skieskite ir įrankius valykite šiais tirpikliais
  • Galima dažyti teptuku
  • Galima dažyti voleliu
  • Džiūvimo trukmė 2-3 val.
  • Pakuotė 0.9 l, 2.7 l, 9.9 l
  • Sunaudojimas 6÷9 m²/l

Atmosferai atsparūs stogų dažai FASOLITE ROOF. Dažai skirti dažyti įvairių tipų šiferiui ir čerpėms, tame tarpe asbesto turinčiam ir neturinčiam šiferiui bei molinėms ir betoninėms čerpėms. Be to dažais FASOLITE ROOF galima dažyti tinkuotus, betoninius, plytinius ir kitokius mineralinius pastatų fasadų paviršius. Pasižymi puikia adhezija tiek su naujais, tiek ir su anksčiau dažytais paviršiais (išskyrus paviršius, nudažytus silikatiniais ir kalkiniais dažais). Dažai pagaminti iš šviesai atsparių akrilinių dervų ir dėka puikaus elastingumo užtikrina aukštą dangos atsparumą atmosferos veiksniams plačiame temperatūrų diapazone, tame tarpe ir prie žemų temperatūrų. Pasižymi puikiu atsparumu šviesos poveikiui ir ypač geru dengiamumu. Neleidžia asbestui patekti į atmosferą. Privalumas yra tai, kad dažymo darbus galima atlikti ir prie neigiamų temperatūrų – intervale nuo    – 5°С iki + 30°С. Maksimali  leidžiama oro drėgmė 85%. Baltą bazę A galima naudoti betarpiškai arba spalvinti šviesiais tonais. Bazė C spalvinama tamsiais tonais. Spalvinimui naudojama sistema MONI COLOR.

NAUDOJIMAS:

Prieš naudojant dažus reikia kruopščiai išmaišyti. Nuo dažomo paviršiaus turi būti pašalinti seni silpnai besilaikantys dažai ir nešvarumai. Pirmajam sluoksniui (gruntiniam) naudojami tirpikliu SOLVEKS SPRINT iki 15% pagal tūrį atskiesti dažai. Tas pats tirpiklis naudojamas ir darbo įrankiams valyti. Sausi ir švarūs paviršiai dviem sluoksniais dažomi teptuku ar voleliu. Dažomas paviršius neturi būti apledijęs ar pasidengęs šerkšnu. Vienam sluoksniui dažų sunaudojama 6-9 m2/l. Džiūvimo trukmė – 2-3 val. 

DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA:

Sudėtyje solvento. Degūs skystis ir garai. Gali dirginti kvėpavimo takus.  Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle]. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Turinį/ talpyklą išpilti sutinkamai su vietiniais  reikalavimais. Sudėtyje yra oktilinonas (ISO). Gali sukelti alerginę reakciją. Šiam gaminiui EB šalyse (kat. A/c) leistinas LOJ lygis: 430 g/l (2010). Maks. LOJ kiekis produkte 429 g/l.

Jūs užsisakėte mūsų siuntą.