Vesidispersioonvärvid - Krunt INTERIOR

Krunt INTERIOR Süvakrunt

Teave

  • Toode on kasutatav sisetöödeks
  • Toodet võib hoida ainult temperatuuril üle +5ºC
  • Vedeldamiseks ja töövahendite puhastamiseks kasutatakse vett
  • Pealekandmine pulverisaatori abil
  • Pealekandmine pintsliga
  • Pealekandmine rulli abil
  • Kuivamisaeg 1 tund
  • Värvi pakend 10 l, 1 l, 5 l
  • Värvikulu 4÷10 m²/l valmis segu

Krunt INTERIOR on mõeldud siseruumides (kuivades ja niisketes ruumides – vannitoad, san sõlmed jne.) poorsetele mineraalpindade nagu krohv, betoon, tellised, aga ka kipsplaat, lauspahteldus, glasuurita plaadid jms kruntimiseks enne vesidispersioonvärvidega värvimist. Krundil on suur imbumisvõime. Seejuures paraneb järgmiste kihtide nakkuvus värvitava pinnaga, väheneb värvikulu.

KASUTAMINE:

Krunt INTERIOR on kasutusvalmis ega vaja täiendavat lahjendamist. Pintsli, rulli või pihustiga kantakse peale 1-2 kihti. Kulu sõltuvalt pinna olukorrast 4–10 m²/l. Temperatuuril +20°С ja õhuniiskuse juures kuni 80% võib järgmise kihi peale kanda 0,5–1 tunni pärast sõltuvalt pinna imamisvõimest. Minimaalne vajalik õhu- ja värvitava pinna temperatuur on +5°С suhtelise õhuniiskuse juures mitte üle 85%. Niisuguste tingimuste korral tuleb arvestada kuivamisaja suurenemisega. Töövahendid pesta vee ja seebiga. Hoida tihedalt suletud mahutis temperatuuril üle +5°С.

TÖÖ- JA KESKKONNAKAITSE:

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida auru/ pihustatud aine sissehingamist. ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna. Sisu/ mahuti kõrvaldada vastavuses kõigi kohalikeõigusaktidega. Sisaldab 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr247-500-7]; ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu . Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Selle toote EL-i riikides lubatud lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) tase (kat. А/h): 30 g/l (2010). See toode sisaldab max 10 g/l LOÜ.

Olete tellinud uudiskirja.