Mineraalpindadele, fassaadid - FASOLITE ROOF

FASOLITE ROOF Ilmastikukindel katusevärv

Teave

  • Toodet võib toonida
  • Toode on kasutatav välistöödeks
  • Vedeldamiseks ja töövahendite puhastamiseks kasutada järgmiseid lahusteid
  • Pealekandmine pintsliga
  • Pealekandmine rulli abil
  • Kuivamisaeg 2-3 tundi
  • Värvi pakend 0.9 l, 2.7 l, 9.9 l
  • Värvikulu 6÷9 m²/l
Ilmastikukindel katusevärv FASOLITE ROOF. Värv on ette nähtud erinevat tüüpi katuseplaatide ja katusekivide värvimiseks, sh asbesti sisaldavate katuseplaatide, samuti asbestivabade savist või betoonist katusekivide värvimiseks. Lisaks saab värvi FASOLITE ROOF kasutada krohvitud, mineraal-, betoonist, tellistest ja hoone muude fassaadipindade värvimiseks. Samuti vanade  lainepapp bituumen kattematerjalide üle värvimisel.  Värvil on suurepärane аdhesioon uute ja varem värvitud pindade suhtes (välja arvatud silikaat- või lubivärvidega värvitud pinnad). Värv on valmistatud valguskindlate akrüülvaikude baasil ning tänu suurepärasele elastsusele tagab kattekihi kõrge ilmastikukindluse laias temperatuuridiapasoonis, sh madalates temperatuurides. Värv on suurepärase valguskindluse ja tiheda kattuvusega. Takistab asbesti atmosfääri sattumist. Värvi eelis on võimalus teostada värvimistöid madalatel temperatuuridel: –5°C kuni +30°C. Maksimaalne lubatav suhteline õhuniiskus on 85%. A-baasi saab kasutada valget värvi või heledates toonides; C-baas toonitakse tumedatesse toonidesse. Värvi toonimiseks kasutatakse MONI COLOR süsteemi. 
 
KASUTAMINE:
 
Enne kasutamist tuleb värvi hoolikalt segada. Eemaldada värvitavalt pinnalt vana lahtist värvi ja mustust. Esimese (krunt-) kihi pealekandmiseks lahjendada värv SOLVEKS SPRINT lahusti abil 15%-ni värvi mahust. Sama lahustit kasutatakse tööriistade puhastamiseks. Kanda värv puhtale kuivale pinnale pintsli või rulliga kahe kihina. Värvitav pind ei tohi sisaldada jäitega kattunud (kondensaat) piirkondi. Värvikulu on 6–9 m2/l ühe kihi kohta. Kuivamisaeg on 2-3 tundi. 
 
TÖÖ- JA KESKKONNAKAITSE: 
 
Sisaldab solventi. Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada hingamisteede ärritust.  Võib põhjustada unisust või peapööritust. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/ kaitseprille/kaitsemaski. ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].  SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna. Sisu/ mahuti kõrvaldada vastavuses kõigi kohalikeõigusaktidega. Sisaldab oktilinoon (ISO). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Selle toote EL-i riikides lubatud lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) tase (kat. А/c): 430 g/l (2010). See toode sisaldab max 429 g/l LOÜ.
 

Olete tellinud uudiskirja.